ПРАВИЛА

користування бібліотекою

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. «Правила користування Уманської міської централізованої системи бібліотек» розроблені у відповідності до Законів України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Про культуру», «Про захист персональних даних», «Типових правил користування бібліотеками в Україні» із змінами і доповненнями, затверджених наказом Міністерства культури і мистецтв України від затверджених наказом Міністерства культури і мистецтв України від 05 травня 1999 року № 275, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 08 липня 1999 року за № 449/3742 та у відповідності до Статуту Уманської міської централізованої системи бібліотек.
1.2. Бібліотека є інформаційним, культурним, освітнім закладом, має упорядкований універсальний фонд інформаційних ресурсів і надає його у тимчасове користування фізичним та юридичним особам.

2. ПРАВА КОРИСТУВАЧІВ

2.1. Кожний громадянин України незалежно від статі, віку, націо­нальності, освіти, соціального походження, політичних та релігійних переконань, місця проживання, а також підприємства, установи, орга­нізації мають право на бібліотечне обслуговування на території Украї­ни, що може бути у формі: через абонемент, обслуговування в читальних залах, дистанційного обслуговування засобами телекомунікації, бібліотечних пунктів, пересувних бібліотек.
2.2. Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами на бібліо­течне обслуговування, що й громадяни України.
2.3. Користувачі бібліотеки мають право:
- безоплатно користуватися інформацією про склад бібліотечних фондів через довідково-пошуковий апарат (крім комерційних баз да­них);
- безоплатно отримувати консультаційну допомогу в пошуку та ви­борі джерел інформації;
- безоплатно отримувати в тимчасове користування документи із фондів бібліотеки;
- користуватися іншими видами послуг, у тому числі на платній ос­нові.
2.4. Користувачі мають право одержати для опрацювання поза бібліотекою не більше 5 документів терміном до 30 днів. Термін кори­стування новими надходженнями, документами підвищеного читаць­кого попиту, періодикою може бути зменшено до 10 днів. Кількість бібліотечних документів, що видаються в читальному залі, не обмежу­ється. Бібліотека самостійно визначає види й типи документів, що видаються лише в читальному залі.
2.5. Користувачі мають право виносити документи за межі бібліо­теки, якщо вони записані у формулярі.
Термін користування документами на прохання користувача може бути подовжений, якщо на них відсутній попит інших користувачів.
2.6. Рідкісні та цінні документи, довідкові видання, а також видан­ня, видаються для користування тільки в читаль­ному залі і не виносяться за межі бібліотеки.
2.8. Окремі категорії користувачів мають право на пільги, що встановлюються бібліотекою.
Крім основних, бібліотека надає додаткові платні послуги. Їх перелік затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2011 року № 1271 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності».

3. ОБОВ'ЯЗКИ КОРИСТУВАЧІВ

3.1. Користувач при записі до бібліотеки зобов’язаний ознайомитись з «Правилами користування Уманської міської централізованої системи бібліотек», підтвердити зобов’язання їх виконувати та надати персональні дані про себе, засвідчивши це підписом у читацькому форму­лярі. Для запису до бібліотеки фізичні особи пред’являють документ, що посвідчує особу, та заповнюють реєстраційну картку (формуляр), в якій зазначають прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання, освіту, контактний телефон.
3.2. У разі зміни місця проживання, зазначеного в паспорті, користу­вач повинен повідомити про це бібліотеку у місячний термін.
Діти й підлітки до 18 років записуються в бібліотеку на підставі документа, який пред'являють їхні батьки, установи або особи, під на­глядом яких перебувають діти.
3.3. Відвідуючи бібліотеку, кожен користувач повинен знати, що бібліотека не несе відповідальності за забуті чи загублені речі користувача: одяг, сумку, друковані видання, що не належать бібліотеці, гроші, цінні речі, тощо.
3.4. Користуючись документами з бібліотечного фонду, читач по­винен дбайливо ставитися до них; при одержанні документів має пе­ревірити їх кількість та наявність пошкоджень і, в разі виявлення дефектів, попередити про це бібліотекаря, який зобов'язаний зробити на документах відповідну позначку. В іншому разі відповідальність за виявлені в документах дефекти несе користувач.
3.6. Кожний документ, виданий на абонементі, фіксується в чита­цькому формулярі і підтверджується підписом користувача.
3.7. Користувач, який втратив або пошкодив документ з фонду бібліотеки, за домовленістю з бібліотекою - повинен замінити його аналогічним чи документом, визнаним рівноцінним, або відшкодувати його ринкову вартість. Розмір відшкодування визначає­ться бібліотекою.
3.8. За втрату або псування документа з фонду бібліотеки непов­нолітнім користувачем відповідальність несуть його батьки, навчаль­ний заклад чи установа, під наглядом яких він перебуває.
3.9. Документи, одержані з фондів бібліотеки, користувач повинен повертати в установлені терміни. У разі порушення термінів користування документами сплачується пеня за кожний прострочений день. Розмір пені визначається бібліотекою.
3.10. Користувачам забороняється підключати електричні пристрої в енергомережу бібліотеки, крім тих, що знаходяться на балансі бібліотеки; самовільно підключати носії інформації (флешки), будь-які гаджети; переміщувати техніку; вчиняти інші дії, які можуть призвести до пошкодження майна, або ж завдати шкоди як самому користувачеві, так і іншим відвідувачам чи працівникам бібліотеки.
3.11. Користувачі мають бути з працівниками взаємно ввічливими, дотримуватися тиші в бібліотеці. Особи в нетверезому стані й неохайному вигляді до бібліотеки не допускають­ся. Палити в приміщенні бібліотеки категорично заборонено.
Користувачі зобов’язані виконувати Правила користування бібліотекою, бережливо ставитись до її фондів та майна, своєчасно повертати документи, отримані в тимчасове користування, чемно ставитись до працівників та інших відвідувачів бібліотеки.
В разі навмисного пошкодження або викрадення видань із бібліотечного фонду, користувач несе кримінальну відповідальність за вчинений злочин згідно чинного законодавства України і позбавляється права користування послугами бібліотеки.

4. ОБОВ'ЯЗКИ БІБЛІОТЕКИ В НАДАННІ ПОСЛУГ КОРИСТУВАЧАМ

4.1. Інформувати користувачів про всі види послуг, в тому числі і додаткових платних.
4.2.Створювати умови для використання фондів з метою оперативного задоволення запитів користувачів: на абонементі та в читальному залі: з питань мистецтва, краєзнавства, літератури іноземними мовами, Інтернет – центрі; надавати допомогу в підборі потрібних документів.
4.3.Формувати в користувачів потребу в інформації, користуванні послугами бібліотеки, сприяти підвищенню культури читання.
4.4.Задовольняти потреби в створенні при бібліотеках читацьких об'єднань, клубів за інтересами.
4.5.Систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до бібліотеки виданих користувачам документів.
4.6.Враховувати запити користувачів при формуванні фондів інформаційних ресурсів, проведенні масових заходів.
4.7. Не використовувати відомості про користувачів бібліотеки та їх інтереси з будь-якою метою, крім наукової, без їх згоди відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».
4.8. Реєстрація віртуальних користувачів, яким послуги надаються виключно через веб-сайт бібліотеки, здійснюється без використання персональних даних.
Кiлькiсть переглядiв: 1018